قصه و برنامه ریزی

قصه و برنامه ریزی

شیوه ای نو در خلق قهرمان و اصول انسانی،ایجاد کشش و بیدار کردن حس کنجکاوی به روش سناریونویسی.