آی مت

آی مت

موضوع: شمارش شناسایی شکل و نگهداری
هدف: آشنایی با اشکال هم از نظر رنگ وهم از نظر شکل وآشنایی با شمارش اعداد.