شیوه ما چگونه است؟

شیوه ما چگونه است؟

 1- سنجش و ارزیابی کارشناسی شده بصورت کمی و کیفی با ابزارهای استاندارد شده جهانی (تست استنفورد – بینه- تهران ، تست هوش وکسلر کودکان ، مصاحبه های تشخیصی و بالینی)
2- ایجاد محیطی غنی و هدفمند برای کودک از طریق آموزش مستمر به والدین با کارگاههای آموزش خانواده توسط اساتید مطرح دانشگاهی و سوپروایزرهای پروژه کودک باهوش که در تعامل مستقیم با کودک هستند .
3- بر خلاف تمامی مراکز خلاقیت موجود که پس از سنجش به رهنمون پیش از پرورش همه ابعاد وجودی (هوش ، استعداد ، شخصیت ) می پردازند ، ما پس از سنجش ، شرایط و محیط غنی را فراهم می آوریم تا توانمندی بالقوه آنان به توانمندی بالفعل تبدیل شده و زمینه شکوفاسازی نبوغ در سنین بالاتر ایجاد گردد.
4- ارتباط دائمی با کودک و والدین تا سنین انتخاب و تصمیم گیری مستقلانه
5- تثبیت آموزشهای ارائه شده در دوران کودکی توسط طرح بازی – مهارت
6- همراهی و کمک به طراحی برنامه استراتژیک راهبردی فردی
7- جامعیت برنامه ما از سنین کودکی تا اوایل بزرگسالی بیشترین وجه تمایز ماست.